Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Yalnızca dört eğitim programı üzerine uzmanlaşmış özel eğitim merkezlerimiz Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı, Dil ve Konuşma Terapisi Destek Eğitim Programları, Otizm Spektrum Destek Programı, İşitme Yetersizliği Destek Programlarına sahiptir.

Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi), bireyin zekasına, yaşına ve eğitim düzeyine oranla okumada zorlanması ve istenilen düzeyde öğrenememesi olarak tanımlanır.

Eğitim Programımız

Kurumumuzda özel öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerimize ihtiyaç duydukları eğitim programı uzman eğitimcilerimiz tarafından uygulanmaktadır.

Disleksi

Okuma zorluğu olan bireyler için disleksi eğitim programı

Diskalkuli

Matematik öğrenme güçlüğü olan bireyler için diskalkuli eğitim programı

Disgrafi

Yazma bozukluğu olan bireyler için disgrafi eğitim programı

Diğer Öğrenme Güçlükleri

Farklı bir öğrenme güçlüğü bulunan bireyler için özel eğitim programı

Her bir birey için özel olarak eğitim programı oluşturulmakta ve o program dahilinde eğitimler verilmektedir.

“Özgül ( özel) öğrenme güçlüğü hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülebilirler. Belirtileri ise hayat boyunca tespit edilemeyecek kadar düşük düzeyde dahi olabilir.”

İçindekiler

Özgül (Özel) Öğrenme Güçlüğü ve Nedenleri

Nörogelişimsel bir bozukluk olarak değerlendirilen “Özgül Öğrenme Güçlüğü”, uygulanan standart testlere göre, bireyin zekâ düzeyi normal ya da normalin üzerinde olmasına ve aldığı eğitime rağmen; okuma, yazma, okuduğunu anlama veya matematiksel yeteneklerin kazanılmasında belirgin düzeyde güçlüklerle tanımlanan bir bozukluktur (APA, 2000). Benzer bir tanımla Özgül (özel) öğrenme güçlüğü (ÖÖG) dinleme, konuşma, basit okuma, anlama, aritmetik hesap yapma, matematiksel mantık kurma ve yazılı anlatımda bozulma ile giden bir takım basit işlevlerde bozulmayı ifade eden bir bozukluktur. Hastanelerde çocuklar için düzenlenen özel gereksinim (ÇÖZGER) raporlarının tanı kısmına ise “Özgül Öğrenme Güçlüğü” için genellikle “Skolastik Becerilerde Karma Tip Bozukluk” olarak yazılmaktadır. Her iki tanımda bize gösteriyor ki özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar da zihinsel gerilik kesinlikle yoktur. Diğer bir ifadeyle yaşıtlarına göre çocuğun zekâsı normal ya da normalin üstündedir. Buna rağmen akademik açıdan gerilik (ders başarısızlığı) göstermektedirler.

Peki ne etkili oluyor da bu çocuklar zekaları normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen akademik açıdan gerilik (ders başarısızlığı) yaşıyorlar?

  • İlk yaklaşıma göre, aslında bozuk görsel algı ve motor alanındaki gecikmelerin öğrenme problemlerine neden olduğu savunulmaktadır. Yani beyin temelli (merkezi sinir sistemindeki) algı ve motor sorunların ya da işlevsizliğin, öğrenme sorunlarının nedeni olduğunun öne sürülmüş olmasıdır. Örneğin bir çocuğun geometrik şekilleri iyi derecede kopyalayamaması
  • İkinci yaklaşıma göre, öğrenme güçlüğünün ve akademik başarısızlığın nedeni dil ve işitme alanındaki sorunlar neden olmaktadır. Yani, söz dizimi, anlama ve dilin doğru kullanımı gibi dilin farklı alanlarındaki sorunlar neden olmaktadır.
  • Üçüncü yaklaşıma göre, bireysel eğitim ve özel eğitim tekniklerinin bireyler üzerinde etkileri ve sonuçlarına odaklanılmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Yani öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların eğitim programlarının çocukların gereksinimlerini karşılayacak şekilde hazırlanmamış olması akademik başarısızlığın (ders başarısızlığının)  nedeni olarak görülmektedir.
  • Dördüncü yaklaşıma göre, öğrenme güçlüğü olan çocuklar, yaşadıkları bilişsel ve duygusal sorunlardan dolayı, okulda yapmaları gereken görevleri veya ödevleri planlayamama ve yürütememeleri neden olmaktadır.
  • Beşinci yaklaşıma göre ise, çocuğun nörolojik temelli sorunları (sinir sistemi ve beyin yapısı ve işleyişi)  öğrenme güçlüğüne ve akademik başarısızlığına sebep olmaktadır.

Tüm bu yaklaşımları bütüncül bir bakış ile ele alırsak,  “Özgül Öğrenme Güçlüğünün” genetik riski, çevresel risk faktörlerini, gelişimsel özellikleri ve bilişsel yeteneklerdeki (özellikle çalışma belleği ve işlemleme hızını ilgilendiren) yetersizlikleri içinde barındırdığını ve nörogelişimsel bir sorun olduğunu söylemek mümkündür. Tıbbi tanımlamada ve klinik değerlendirmelerde öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar üç grupta ele alınmıştır. Bunlar, okuma bozukluğu (Disleksi), yazma bozukluğu (yazılı anlatım bozukluğu) (Disgrafi) ve matematik bozukluğu (Diskalkuli) olarak gruplandırılmıştır (APA, 2013).

Hem okul çağındaki hem de okul öncesi dönemde ki çocuklarda Özgül Öğrenme Güçlüğünün birçok belirtisi bulunmaktadır. Bu belirtiler dil, algı, kavram, motorkoordinasyon, bellek, dikkat-konsantrasyon, sıralama, organizasyon, duygusal-sosyal alanlarda karşımıza çıkmaktadır.

Okul çağındaki çocuklarda görülme oranlarının farklı kültürlerde yaklaşık olarak %5-15 oranlarında görüldüğü bildirilmektedir (APA, 2013)

Okul Çağındaki Özgül Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Özellikleri

Okul çağındaki özgül öğrenme güçlüğüne sahip çocuklar, kendisinden istenilenleri anlamakta ve istenen sırayla yapmakta güçlük çeker. Harfleri, günleri, ayları sırasıyla söylemez. Sağını, solunu ve yönleri ayıramaz. Saatini öğrenmekte zorlanır. Kendisinden istenilenleri belli bir sürede tamamlayamaz. Bir işe kendini veremez, çabuk sıkılır. Göz- el koordinasyonu zayıftır. Vücudunu dengede tutmasını gerektiren davranışları yapmakta zorlanır. Kendisine söylenen harfleri, kelimeleri, sayıları aklında tutamaz. Okuması ve yazması sınıf seviyesinin altındadır. Okurken ve yazarken harf, kelime veya satır atlamaları yapar. Okuduğu ve yazdığı kelimeleri değiştirir veya eklenmeler yapar. (örn, lif yerine file okur ve yazar) Harfleri ters algılar ve yazar (ayna yazısı) örn., b yerine d, n yerine u gibi. Kelimeleri ters algılar ve yazar. (örn; kaç yerine çak gibi) Sayıları ters algılar ve yazar (örn, 12 yerine 21, 6 yerine 9 gibi) Okunan bir parçayı takip etmekte güçlük çeker. Bir çizgi üzerinde yazmakta zorlanır ve harfleri dağınık ve orantısızdır. Kendisine söylenen harfleri, kelimeleri, sayıları yanlış anlayıp, karıştırabilir. Okuduğunu anlamakta güçlük çeker ve okuduklarını ve kendisine söylenenleri kısa zamanda unutur. Dikkat süreleri kısıtlı olur ve dikkatleri çabuk dağılabilir. Düşüncelerini yazılı olarak ifade etmede güçlük yaşarlar ve olay döngüsünü sıralı anlatma ve yazmada da benzer problemler sergileyebilirler. Tahtada yazılanları kopyalamada ve onları organize etmede sorun yaşarlar ve bu yüzden de birçok görevde sınıfın gerisinde kalırlar. Sosyal mesajları (jest ve mimikleri) algılamada, anlamada ve yorumlamada güçlükler yaşayabilirler. En genel özellikleri ise okuma, yazma ve matematik becerileri kazanmada yaşıtlarına göre zorlanmaları ve ısrarlı desteklere rağmen kendilerinden beklenen düzeye gelmemesidir. Bu yüzden de bu türden etkinliklere katılmak istemezler. Bazı çocuklar her üç alanda zorluk yaşamayabilirler. Ama genellikle okuma ve yazma sorunları birlikte görülürken matematik bozukluğu tek başına görülebilmektedir. Ya da üçü bir arada görülebilmektedir.

Okul Öncesi Dönemde Özgül Öğrenme Güçlüğüne Sahip Çocukların Özellikleri

Genel olarak konuşmanın geciktiği, sözcük dağarcığının yaşa uygun olmadığı, sözcük bulmada, bilinen objeleri, eylem sözcüklerini isimlendirmede, ses ya da hecelerin ardışıklığını öğrenmede, sözcükleri doğru telaffuz etmede, basit kafiyeli sözcükleri öğrenmede bu çocukların zorlandıkları görülür. Aynı zamanda ses sembolü, renk, rakam ve geometrik şekilleri öğrenme ve ayırt etme güçlük yaşarlar. Zaman, mekân ve yön kavramlarını öğrenmede yaşına uygun oyunları anlamada zorlanırlar. Akıl yürütme ve sorun çözmede güçlük çeker, yeni becerileri yavaş öğrenirler. İnce ve kaba motor becerilerinde gerilik vardır. Denge ve motor koordinasyonları geç ve / veya yetersiz gelişim gösterir. Sakardırlar, sıklıkla düşerler. El tercihleri gecikir.

 
Scroll to Top

Sosyal Medya

Bizi Takip Edin…

Call Now Button